Nông Nghiệp

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
EK7123 – 20 NAM NỮ NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 10/12/2020
04 NỮ NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 20/11/2020
06 NỮ NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 20/11/2020
50 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 30/10/2020
06 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/10/2020
12 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 15/10/2020
12 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 30/09/2020
04 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 30/09/2020
08 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/09/2020
06 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/09/2020